Privacybeleid

Inleiding

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) die wij van u verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van onze dienstverlening als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Status: 22 oktober 2020

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Verantwoordelijke
 • Overzicht van de verwerking
 • Relevante rechtsgrondslagen
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Doorgifte en openbaarmaking van persoonsgegevens
 • Verwerking van gegevens in derde landen
 • Gebruik van cookies
 • Commerciële en zakelijke diensten
 • Gebruik van onlinemarktplaatsen voor e-commerce
 • Betalingsdienstaanbieder
 • Beschikbaarstelling van het online-aanbod en webhosting
 • Registratie, login en gebruikersaccount
 • Contact opnemen
 • Pushberichten
 • Nieuwsbrief en elektronische kennisgevingen
 • Promotionele communicatie via e-mail, post, fax of telefoon
 • Online marketing
 • Affiliate programma's en affiliate links
 • Rating platforms
 • Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)
 • Verwijdering van gegevens
 • Wijziging en bijwerking van het privacybeleid
 • Rechten van de betrokkenen
 • Definities van termen

Verantwoordelijke

Fitmart GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn

Personen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen: Fitmart GmbH & Co. KG wordt vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke vennoot: The Quality Group GmbH, griffie: kantongerecht Pinneberg, HRB 15629 PI. Deze wordt op zijn beurt vertegenwoordigd door de directeuren: René Büssow en André Rose

E-mailadres: datenschutz@fitmart.de

Telefoon: +49 (0) 4121 830 31 00

Overzicht van de verwerking

In het volgende overzicht wordt een overzicht gegeven van de soorten verwerkte gegevens en de doeleinden van hun verwerking, en wordt verwezen naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Gebeurtenisgegevens (Facebook) ("Gebeurtenisgegevens" zijn gegevens die door ons aan Facebook kunnen worden doorgegeven, bijvoorbeeld via de Facebook-pixel (via apps of andere middelen), en betrekking hebben op personen of hun handelingen; de gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, app-installaties, productaankopen, enzovoort; de gebeurtenisgegevens worden verwerkt met het oog op het creëren van doelgroepen voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Gebeurtenisgegevens worden verwerkt om doelgroepen te creëren voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Gebeurtenisgegevens omvatten niet de eigenlijke inhoud (zoals geschreven commentaren), geen login-informatie en geen contactinformatie (d.w.z. geen namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gebeurtenisgegevens worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de daaruit gevormde doelgroepen met de verwijdering van onze Facebook-account).
 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Sociale gegevens (gegevens die onder het sociaal geheim vallen en bijvoorbeeld worden verwerkt door socialeverzekeringsinstellingen, socialezekerheidsinstanties of pensioenautoriteiten).
 • Locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon).
 • gegevens van de overeenkomst (bijv. onderwerp van de overeenkomst, looptijd, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokken personen

 • Werknemers (bijv. werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers).
 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Geïnteresseerde partijen.
 • Communicatiepartners.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking

 • A/B testen.
 • Affiliate tracking.
 • Conversiemeting (meten van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen).
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Click tracking.
 • Cross-device tracking (verwerking van gebruikersgegevens op verschillende apparaten voor marketingdoeleinden).
 • Direct marketing (bijv. per e-mail of post).
 • Feedback (bijv. verzamelen van feedback via onlineformulier).
 • Op belangstelling en gedrag gebaseerde marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Profilering (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies).
 • Verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Beheer en beantwoording van verzoeken om inlichtingen.
 • Doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud).

Relevante rechtsgrondslagen

Hierna informeren wij u over de rechtsgrondslag van de verordening gegevensbescherming (GDPR) op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de GDPR, de nationale bepalingen inzake gegevensbescherming van uw of onze woon- en verblijfplaats van toepassing kunnen zijn. Mochten in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Toestemming (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO) - De betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (art. 6 par. 1 pag. 1 lid b. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • Wettelijke verplichting (art. 6 par. 1 pag. 1 lid c. DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • Gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen.

Nationale voorschriften inzake gegevensbescherming in Duitsland: Naast de voorschriften inzake gegevensbescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Duitsland nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing. Daartoe behoort met name de wet inzake de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). De BDSG bevat met name bijzondere voorschriften inzake het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de doorgifte en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering. Voorts regelt zij de gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsverhouding (par. 26 BDSG), met name wat betreft de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van arbeidsverhoudingen, alsmede de toestemming van werknemers. Voorts kan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke federale staten van toepassing zijn.

Veiligheidsmaatregelen

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen overeenkomstig de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheden dat de dreiging zich voordoet en de omvang van de dreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens, alsmede van de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, het waarborgen van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op gegevenscompromissen te waarborgen. Voorts houden wij bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, via het ontwerp van de technologie en via gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Verkorting van het IP-adres: Als het voor ons mogelijk is of als het niet nodig is het IP-adres op te slaan, korten wij uw IP-adres in of laten wij het inkorten. Bij het verkorten van het IP-adres, ook bekend als "IP-masking", wordt het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, geschrapt (in deze context is het IP-adres een identificatienummer dat door de aanbieder van onlinetoegang individueel aan een internetverbinding wordt toegewezen). Het inkorten van het IP-adres is bedoeld om te voorkomen of aanzienlijk te bemoeilijken dat een persoon aan de hand van zijn IP-adres kan worden geïdentificeerd.

SSL-encryptie (https): Om uw gegevens die via ons online-aanbod worden verzonden te beschermen, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

Doorgifte en openbaarmaking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens worden doorgegeven aan of bekendgemaakt aan andere organen, ondernemingen, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betalingsinstellingen zijn in het kader van betalingstransacties, dienstverleners die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen nemen wij de wettelijke voorschriften in acht en sluiten wij met name met de ontvangers van uw gegevens contracten of overeenkomsten die dienen ter bescherming van uw gegevens.

Verwerking van gegevens in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, geschiedt dit uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte doorgifte verwerken wij gegevens of staan wij toe dat gegevens worden verwerkt in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online-aanbod. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld taalinstellingen op een website, inlogstatus, een winkelwagentje of de plaats waar een video werd bekeken, omvatten. De term cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bijv. wanneer gebruikersgegevens worden opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatoren, ook bekend als "gebruikers-ID's").

De volgende cookietypes en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden in een dergelijk cookie worden opgeslagen.
 • First-party cookies: First-party cookies worden door onszelf geplaatst.
 • Cookies van derden (ook: third-party cookies): Third-party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijv. om logins of andere gebruikersgegevens op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Cookies voor statistieken, marketing en personalisering: Verder worden cookies meestal ook gebruikt in het kader van bereikmetingen en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies, enz.) op afzonderlijke websites worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenstemt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Voor zover wij cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen wij u daarover afzonderlijk informeren in onze verklaring inzake gegevensbescherming of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van de vraag of wij u om toestemming vragen. Indien dit het geval is en u instemt met het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw uitdrukkelijke toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. in het kader van de bedrijfsvoering van ons online-aanbod en de verbetering daarvan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Opslagperiode: Indien wij u geen expliciete informatie verstrekken over de opslagperiode van permanente cookies (bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), kunt u ervan uitgaan dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van de vraag of de verwerking op toestemming of op wettelijke toestemming is gebaseerd, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de door u gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met behulp van cookie-technologieën (samen "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijv. door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online-aanbod kan beperken). Tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden kan ook bezwaar worden aangetekend via verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kunt u verdere instructies krijgen over hoe u bezwaar kunt maken in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookie-gegevens op basis van toestemming: Voordat wij gegevens verwerken of laten verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen wij de gebruikers om toestemming, die te allen tijde kan worden ingetrokken. Voordat toestemming is gegeven, worden cookies alleen gebruikt als ze absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van ons online-aanbod.

Cookie instellingen/ -oppositie:
Cookieverklaring

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Commerciële en zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en belangstellenden (samen "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en daarmee samenhangende maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, om onze rechten veilig te stellen en ten behoeve van de administratieve taken in verband met deze informatie, alsmede de organisatie van het bedrijfsleven. Wij geven de gegevens van de contractuele partners alleen door aan derden in het kader van het toepasselijke recht, voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of voor de vervulling van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokkenen (bijv. aan deelnemende telecommunicatie-, transport- en andere ondersteunende diensten alsmede aan onderaannemers, banken, fiscale en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). De contractuele partners zullen in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming over verdere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, worden geïnformeerd.

Wij informeren de contractuele partners over de gegevens die nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden vóór of tijdens het verzamelen van de gegevens, bijv. in onlineformulieren, door middel van speciale etikettering (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. asterisken of dergelijke), of persoonlijk.

Wij wissen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in principe na het verstrijken van 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenrekening zijn opgeslagen, bijv. zolang zij om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. voor belastingdoeleinden, meestal 10 jaar). Wij wissen de gegevens die ons door de contractpartner in het kader van een opdracht worden meegedeeld, overeenkomstig de bepalingen van de opdracht, in principe na het einde van de opdracht.

Voor zover wij voor het leveren van onze diensten gebruik maken van derde aanbieders of platforms, zijn de voorwaarden en kennisgevingen van gegevensbescherming van de betreffende derde aanbieders of platforms van toepassing in de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

Klantenaccount: Contractuele partners kunnen binnen ons online-aanbod een account aanmaken (bijv. een klanten- of gebruikersaccount, kortweg "klantenaccount"). Indien registratie van een klantenrekening vereist is, zullen de contractuele partners hiervan in kennis worden gesteld, alsmede van de voor de registratie vereiste informatie. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. In het kader van de registratie en het daaropvolgende inloggen en gebruik van de klantenaccount slaan wij de IP-adressen van de klanten op, samen met de toegangstijden, om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van de klantenaccount te voorkomen.

Indien klanten hun klantenrekening hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot de klantenrekening gewist, tenzij het bewaren ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van klanten om een back-up te maken van hun gegevens wanneer hun account wordt beëindigd.

Economische analyses en marktonderzoek: Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens waarover wij beschikken met betrekking tot zakelijke transacties, contracten, aanvragen, etc., waarbij de betrokken groep personen contractpartners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.

De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijv. om klantengroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Voor zover beschikbaar kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers, samen met hun gegevens, bijv. gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet naar buiten gebracht, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Voorts houden wij rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

Winkel en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, alsmede de betaling en levering of uitvoering ervan mogelijk te maken. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het bestelproces of een vergelijkbaar aankoopproces en omvat de informatie die nodig is voor de levering of terbeschikkingstelling en de facturering, alsmede de contactgegevens om zo nodig contact met u te kunnen opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), gegevens van de overeenkomst (bijv. onderwerp van de overeenkomst, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Belanghebbende partijen, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Contractuele dienstverlening en klantenservice, contactverzoeken en -communicatie, kantoor- en organisatieprocedures, administratie en reactie op verzoeken, veiligheidsmaatregelen, conversiemeting (meting van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen), op interesses gebaseerde en gedragsgerichte marketing, profilering (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (art. 6 par. 1 pag. 1 lid b. DSGVO), Wettelijke verplichting (art. 6 par. 1 pag. 1 lid c. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Gebruik van onlinemarktplaatsen voor e-commerce

Wij bieden onze diensten aan op onlineplatforms die door andere dienstverleners worden geëxploiteerd. In dit verband zijn naast onze kennisgevingen inzake gegevensbescherming ook de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de respectieve platforms van toepassing. Dit geldt met name voor de op de platforms gebruikte procedures voor bereikmeting en op interesses gebaseerde marketing.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (Art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Betalingsdienstaanbieder

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze gerechtvaardigde belangen, bieden wij betrokkenen efficiënte en veilige betaalmogelijkheden en maken wij voor dit doel naast banken en kredietinstellingen gebruik van andere betalingsdienstaanbieders (gezamenlijk "betalingsdienstaanbieders").

De door de betalingsdienstaanbieders verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, alsmede contract-, som- en ontvangersgerelateerde informatie. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. D.w.z. dat wij geen rekening- of kredietkaartgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de betalingsdienstaanbieders de gegevens doorgeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

De voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en kunnen worden geraadpleegd op de respectieve websites of in de transactieapplicaties. Wij verwijzen hier ook naar voor verdere informatie en de uitoefening van herroepings-, informatie- en andere rechten van de betrokkene.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), gegevens van de overeenkomst (bijv. onderwerp van de overeenkomst, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkenen: Klanten, belanghebbende partijen.
 • Doeleinden van de verwerking: Verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Beschikbaarstelling van het online-aanbod en webhosting

Om ons online-aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders van wier servers (of door hen beheerde servers) het online-aanbod kan worden geraadpleegd. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van het aanbieden van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van ons online-aanbod omvatten die in het kader van het gebruik en de communicatie wordt gegenereerd. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online-aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons online-aanbod of vanaf websites.

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam bevatten van de webpagina's en bestanden waartoe toegang is verkregen, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina) en, in de regel, IP-adressen en de verzoekende provider.

De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van misbruikaanvallen, zogeheten DDoS-aanvallen) en anderzijds om de benutting van de servers en de stabiliteit ervan te waarborgen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gegevens over de inhoud (bijv. gegevens op onlineformulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), metagegevens/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Gewettigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Registratie, login en gebruikersaccount

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van het registratieproces wordt aan de gebruikers de vereiste verplichte informatie verstrekt en deze informatie wordt verwerkt met het oog op het verstrekken van de gebruikersaccount op basis van de nakoming van contractuele verplichtingen. De verwerkte gegevens omvatten met name de inloggegevens (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De bij de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt met het oog op het gebruik van de gebruikersaccount en het doel daarvan.

Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van processen die relevant zijn voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, behoudens een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te bewaren in geval van opzegging vóór het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruik van de gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze vorderingen geldend te maken of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren), metagegevens/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contractuele dienstverlening en klantendienst, veiligheidsmaatregelen, administratie en antwoord op vragen.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 par. 1 pag. 1 lid b. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Contact opnemen

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dit nodig is om de contactverzoeken en eventuele gevraagde maatregelen te beantwoorden.

De beantwoording van contactverzoeken in het kader van contractuele of precontractuele relaties geschiedt om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anderszins op basis van het gerechtvaardigde belang om op de verzoeken in te gaan.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Pushberichten

Met toestemming van de gebruikers kunnen wij gebruikers zogenaamde "pushmeldingen" sturen. Dit zijn berichten die worden weergegeven op de schermen, apparaten of browsers van gebruikers, zelfs als onze online dienst op dat moment niet actief wordt gebruikt.

Om zich voor de pushberichten aan te melden, moet de gebruiker bevestigen dat zijn browser of eindapparaat de pushberichten kan ontvangen. Deze toestemmingsprocedure wordt gedocumenteerd en opgeslagen. De opslag is nodig om na te gaan of gebruikers toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van pushberichten en om de toestemming te kunnen bewijzen. Voor deze doeleinden wordt een pseudonieme identificatiecode van de browser (een zogenaamd "push token") of de apparaat-ID van een eindapparaat opgeslagen.

Enerzijds kunnen de pushberichten noodzakelijk zijn voor het nakomen van contractuele verplichtingen (bijv. technische en organisatorische informatie die relevant is voor het gebruik van ons online-aanbod) en worden ze anderszins verzonden op basis van toestemming van de gebruiker, tenzij hieronder specifiek vermeld. Gebruikers kunnen de ontvangst van pushberichten op elk moment wijzigen via de notificatie-instellingen van hun respectieve browsers of eindtoestellen.

Pushberichten met promotionele inhoud: De pushberichten die wij versturen kunnen promotionele informatie bevatten. De promotionele pushberichten worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker. Indien in het kader van de toestemming voor het ontvangen van de promotionele pushberichten de inhoud ervan specifiek wordt beschreven, zijn de beschrijvingen gezaghebbend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Analyse en prestatiemeting: Wij evalueren pushberichten statistisch en kunnen zo nagaan of en wanneer pushberichten werden weergegeven en aangeklikt. Deze informatie wordt gebruikt om onze pushberichten technisch te verbeteren op basis van technische gegevens of doelgroepen en hun kijkgedrag of kijktijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de pushberichten worden geopend, wanneer ze worden geopend en of gebruikers interactie hebben met de inhoud of de knoppen. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van pushberichten. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de aanbieder van pushberichten, om individuele gebruikers te observeren. Wij gebruiken de analyses veeleer om de gebruiksgewoonten van onze gebruikers te identificeren en onze pushberichten aan hen aan te passen of om verschillende pushberichten te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

De evaluatie van de pushberichten en de meting van het succes vinden plaats op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, die wordt gegeven met de toestemming om de pushberichten te ontvangen. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de analyse en prestatiemeting door zich af te melden voor de pushberichten. Helaas is een afzonderlijke herroeping van de analyse en de prestatiemeting niet mogelijk.

Inhoud:

Informatie over onze producten/diensten, promoties en ons/onze bedrijf "of" onze huidige aanbiedingen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Doeleinden van de verwerking: contractuele dienstverlening en klantenservice, direct marketing (bijv. via e-mail of post), metingen van het bereik (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO), uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Nieuwsbrief en elektronische kennisgevingen

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief" genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u op onze nieuwsbrieven te abonneren, volstaat het meestal uw e-mailadres op te geven. Wij kunnen u echter vragen een naam op te geven ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief, of nadere gegevens indien deze nodig zijn voor de doeleinden van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: Registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt altijd in een zogenaamd double opt-in proces. Dit betekent dat u na registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich registreert met het e-mailadres van iemand anders. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en van het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de aanbieder van de verzendingsdienst zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: Op grond van onze gerechtvaardigde belangen kunnen wij uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen, zodat wij kunnen aantonen dat vroeger toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens zal beperkt blijven tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van de toestemming wordt bevestigd. In geval van verplichtingen tot permanente inachtneming van bezwaren, behouden wij ons het recht voor het e-mailadres alleen voor dit doel op te slaan in een blokkadelijst (de zogenaamde "blokkadelijst").

De registratie van het registratieproces wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen om aan te tonen dat het naar behoren is uitgevoerd. Indien wij een dienstverlener opdracht geven e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De nieuwsbrief wordt verstuurd op basis van de toestemming van de ontvangers of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijv. in het geval van reclame voor bestaande klanten. Voor zover wij een dienstverlener opdracht geven e-mails te verzenden, gebeurt dit op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Het registratieproces wordt vastgelegd op basis van onze gerechtvaardigde belangen, om aan te tonen dat het in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, campagnes en aanbiedingen.

Analyse en prestatiemeting: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, indien wij een beroep doen op een verzendingsdienstverlener, van diens server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzendingsdienst, om individuele gebruikers te observeren. Wij gebruiken de analyses veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

De evaluatie van de nieuwsbrief en de meting van het succes ervan vinden plaats, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, op basis van onze gerechtvaardigde belangen met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient en aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk; in dat geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd of moet het worden tegengesproken.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), metagegevens/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).
 • Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt een van de hierboven vermelde contactmogelijkheden, bij voorkeur e-mail, hiervoor gebruiken.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Promotionele communicatie via e-mail, post, fax of telefoon

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van promotionele communicatie, die kan plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, post of fax, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Ontvangers hebben het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken of bezwaar te maken tegen promotionele communicatie.

Na intrekking of bezwaar kunnen wij de gegevens die nodig zijn om de toestemming te bewijzen, op grond van onze gerechtvaardigde belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze wissen. De verwerking van deze gegevens zal beperkt blijven tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van de toestemming wordt bevestigd.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of het tonen van promotionele en andere content (gezamenlijk “Content”) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of soortgelijke procedures gebruikt, waarmee de informatie over de gebruiker die relevant is voor de presentatie van de voornoemde inhoud, wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden bij de online-marketing geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de aanbieders van de online-marketingprocedures de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen later in het algemeen ook op andere websites die dezelfde online-marketingprocedure gebruiken, worden gelezen en met het oog op de weergave van inhoud worden geanalyseerd en met verdere gegevens worden aangevuld en op de server van de aanbieder van de online-marketingprocedure worden opgeslagen.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden gekoppeld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online-marketingprocedures gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt aan de voornoemde gegevens. Wij verzoeken u er nota van te nemen dat gebruikers aanvullende overeenkomsten met de aanbieders kunnen sluiten, bijvoorbeeld door hun toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online-marketingmethoden hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers om toestemming vragen om gebruik te maken van providers van derden, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, zuinige en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Targeting met Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om de binnen de reclamediensten van Google en haar partners geplaatste advertenties alleen aan gebruikers te tonen die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Google doorgeven (zogenaamde “Remarketing Audiences” of “Google Analytics Audiences”). Met behulp van de Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers.

Facebook-pixel en doelgroepvorming (Custom Audiences): Met behulp van de Facebook-pixel (of vergelijkbare functies voor de overdracht van gebeurtenisgegevens of contactgegevens door middel van interfaces in apps) is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan die gebruikers op Facebook en binnen de diensten van de met Facebook samenwerkende partners (zogenoemde “Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/) te tonen, die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. belangstelling voor bepaalde thema's of producten die uit de bezochte websites blijken) die wij aan Facebook doorgeven (zogenoemde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zogenaamde “conversiemeting”).

Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen of ontvangen in transmissie (maar niet voor verdere verwerking) van “gebeurtenisgegevens” die Facebook verzamelt of ontvangt in transmissie via de Facebook Pixel en soortgelijke functies (bijv. interfaces) die op onze online-eigendommen draaien met het oog op: a) het weergeven van inhoud-advertentie-informatie die relevant is voor de waargenomen interesses van gebruikers; b) het leveren van commerciële en transactieberichten (bijv. gericht op gebruikers via Facebook Messenger); c) het verbeteren van advertentieweergave en het personaliseren van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van de identificatie van welke inhoud of advertentie-informatie relevant is voor de waargenomen interesses van gebruikers). Wij hebben met Facebook een specifieke overeenkomst gesloten (“Controller Addendum”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkenen te eerbiedigen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld rechtstreeks informatie- of verwijderingsverzoeken aan Facebook kunnen sturen). Opmerking: Wanneer Facebook ons statistieken, analyses en rapporten verstrekt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen gegevens over individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn), vindt deze verwerking niet plaats onder gedeelde verantwoordelijkheid, maar op basis van een in opdracht gegeven verwerkingsovereenkomst (“Voorwaarden voor gegevensverwerking”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) , de "voorwaarden voor gegevensbeveiliging” (

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Affiliate programma's en affiliate links

Wij nemen zogenaamde affiliate links of andere verwijzingen (die bijvoorbeeld zoekmaskers, widgets of kortingscodes kunnen bevatten) naar de aanbiedingen en diensten van derde aanbieders op in ons online aanbod (gezamenlijk aangeduid als “affiliate links”). Indien gebruikers de affiliate links volgen of vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen, kunnen wij een commissie of andere voordelen van deze derden ontvangen (collectief, “Commissie”).

Om te kunnen nagaan of de gebruikers hebben geprofiteerd van de aanbiedingen van een door ons gebruikte affiliate link, is het noodzakelijk dat de desbetreffende derde-aanbieders vernemen dat de gebruikers een binnen ons online-aanbod gebruikte affiliate-link hebben gevolgd. De toewijzing van de affiliate links aan de respectievelijke zakelijke transacties of aan andere acties (bijv. aankopen) dient uitsluitend voor de commissierekening en wordt geannuleerd zodra dit niet meer nodig is voor het doel.

Met het oog op de bovengenoemde toewijzing van de affiliate links kunnen de affiliate links worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of anderszins worden opgeslagen, bijv. in een cookie. De waarden kunnen met name omvatten: de bronwebsite (verwijzer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliate-link zich bevond, een online-identificatiecode van de respectieve aanbieding, het gebruikte type link, het type aanbieding en een online-identificatiecode van de gebruiker.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Wanneer wij gebruikers om toestemming vragen om gebruik te maken van providers van derden, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voorts kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van de derde dienstverleners in dit kader is overeengekomen. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, zuinige en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: gegevens van de overeenkomst (bijv. onderwerp van de overeenkomst, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Affiliate tracking
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6 par. 1 pag. 1 lid b. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Rating platforms

Wij nemen deel aan ratingprocedures om onze diensten te evalueren, te optimaliseren en te promoten. Indien gebruikers ons beoordelen of anderszins feedback geven via de deelnemende beoordelingsplatforms of -procedures, zijn ook de algemene bedrijfs- of gebruiksvoorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van toepassing. In de regel vereist de evaluatie ook registratie bij de respectieve aanbieders.

Om er zeker van te zijn dat de personen die een rating hebben gekregen daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, geven wij, met toestemming van de klanten, de hiervoor vereiste gegevens met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst door aan het desbetreffende ratingplatform (o.a. naam, e-mailadres en ordernummer of artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

 • Soorten verwerkte gegevens: gegevens van de overeenkomst (bijv. onderwerp van de overeenkomst, looptijd, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten, gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier), meting van het bereik (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), conversiemeting (meten van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen), op interesses gebaseerde en gedragsgebaseerde marketing, profilering (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 par. 1 pag. 1 lid a. DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van de gebruikers af te dwingen.

Voorts worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk zijn van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (met name indien de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de informatie die door de exploitanten van de respectieve netwerken wordt verstrekt.

Wat verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen betreft, willen wij er tevens op wijzen dat deze het doeltreffendst bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Als u nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet verder verwerken) van gegevens van bezoekers aan onze Facebook-pagina (bekend als een “Fan Page”). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waar zij interactie mee hebben, of de acties die zij ondernemen (zie onder “Dingen die u en anderen doen en verstrekken” in de verklaring over het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy), evenals informatie over de apparaten die gebruikers gebruiken (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder “Apparaatinformatie” in de verklaring over het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het privacybeleid van Facebook onder “Hoe gebruiken wij deze informatie?”, verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analytische diensten genaamd “Page Insights” te leveren aan beheerders van pagina's om hen inzicht te geven in hoe mensen omgaan met hun pagina's en de inhoud die daaraan is gekoppeld. Wij hebben met Facebook een speciale overeenkomst gesloten (“Page Insights Information”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkenen te eerbiedigen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld rechtstreeks informatie- of verwijderingsverzoeken aan Facebook kunnen sturen). De rechten van de gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de “Page Insights Information” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. gegevens op onlineformulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), metagegevens/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie, tracering (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 pag. 1 lid f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften gewist zodra de voor de verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet meer van toepassing zijn (bijv. indien het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of de gegevens voor het doel niet meer nodig zijn).

Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, blijft de verwerking ervan beperkt tot die doeleinden. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Verdere informatie over het wissen van persoonsgegevens is ook te vinden in de afzonderlijke mededelingen over gegevensbescherming in deze verklaring over gegevensbescherming.

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen een handeling van medewerking van uw kant vereisen (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

Waar wij in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties vermelden, gelieve er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en gelieve de gegevens te controleren alvorens contact met ons op te nemen.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene hebt u verschillende rechten op grond van de DSGVO, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 DSGVO:

 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht van herroeping voor toestemmingen: u heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht van toegang: u heeft het recht om te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om te worden geïnformeerd over deze gegevens en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
 • Recht op correctie: overeenkomstig de wet heeft u het recht te vragen dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd.
 • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: u heeft het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken om onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben of om, bij wijze van alternatief, te verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wet.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om uw gegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat overeenkomstig de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: U heeft ook het recht om, overeenkomstig de wet, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.

Definities van termen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en in de eerste plaats gedefinieerd in artikel 4 van de DSGVO. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen daarentegen zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen ze te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

 • A/B testen: A/B-tests worden gebruikt om de bruikbaarheid en de prestaties van online aanbiedingen te verbeteren. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld verschillende versies van een website of van de elementen ervan, zoals invoerformulieren, waarop de plaatsing van de inhoud of de labels van de navigatie-elementen kunnen verschillen. Vervolgens kan op basis van het gedrag van de gebruikers, bijv. langer op de website blijven of vaker interactie hebben met de elementen, worden bepaald welke van deze websites of elementen waarschijnlijk beter aan de behoeften van de gebruikers voldoen.
 • Affiliate tracking: In het kader van affiliate tracking worden links gelogd waarmee de linksites gebruikers doorverwijzen naar websites met product- of andere aanbiedingen. De exploitanten van de respectieve koppelingswebsites kunnen een commissie ontvangen indien gebruikers deze zogenaamde affiliate-links volgen en vervolgens van de aanbiedingen gebruik maken (bijv. goederen kopen of diensten gebruiken). Daartoe is het noodzakelijk dat de aanbieders kunnen nagaan of gebruikers die in bepaalde aanbiedingen geïnteresseerd zijn, er vervolgens op instigatie van de affiliate links gebruik van maken. Daarom is het voor de functionaliteit van affiliate-links noodzakelijk dat deze worden aangevuld met bepaalde waarden die deel gaan uitmaken van de link of elders worden opgeslagen, bijv. in een cookie. De waarden omvatten met name de bronwebsite (verwijzer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatiecode van de respectieve aanbieding, een online-identificatiecode van de gebruiker, alsmede tracking-specifieke waarden, zoals bijvoorbeeld reclamemateriaal-ID, partner-ID en categoriseringen.
 • Cross-device tracking: Cross-device tracking is een vorm van tracking waarbij gedrags- en interesse-informatie van gebruikers over apparaten heen wordt vastgelegd in zogenaamde profielen door een online-identificatiecode aan de gebruikers toe te wijzen. Hierdoor kan gebruikersinformatie voor marketingdoeleinden worden geanalyseerd, ongeacht de gebruikte browsers of apparaten (bijv. mobiele telefoons of desktopcomputers). Voor de meeste aanbieders is de online-identificatiecode niet gekoppeld aan duidelijke gegevens zoals namen, postadressen of e-mailadressen.
 • IP-masking: IP-maskering is een methode om het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, te verwijderen, zodat het IP-adres niet langer kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren. IP-masking is dus een middel om verwerkingsprocedures te pseudonimiseren, met name bij onlinemarketing.
 • Op interesses gebaseerde en op gedrag gebaseerde marketing: Van op interesses gebaseerde en/of op gedrag gebaseerde marketing is sprake wanneer de potentiële interesses van gebruikers voor advertenties en andere inhoud zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijv. het bezoeken van bepaalde websites en daarop blijven, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), die wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies gebruikt.
 • Click tracking: Met click tracking kunnen we de bewegingen van gebruikers binnen een volledige online ervaring volgen. Aangezien de resultaten van deze tests nauwkeuriger zijn als de interactie van de gebruikers over een bepaalde periode kan worden gevolgd (zodat wij bijvoorbeeld kunnen nagaan of een gebruiker graag terugkeert), worden voor deze testdoeleinden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers.
 • Conversiemeting: Conversiemeting (ook wel “evaluatie van bezoekacties” genoemd) is een procedure die kan worden gebruikt om de doeltreffendheid van marketingmaatregelen te bepalen. Daartoe wordt gewoonlijk een cookie opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die wij op andere websites hebben geplaatst, succes hebben gehad.
 • Persoonsgegevens: “persoonsgegevens” betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profiling: “profilering” is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij die persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan het gaan om informatie in verband met leeftijd, geslacht, locatiegegevens en verplaatsingsgegevens, interactie met websites en hun inhoud, winkelgedrag, sociale interacties met andere mensen) (bijv. interesses voor bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Real-Time Bidding (veiling in real time): specifieke vorm van plaatsing van gepersonaliseerde onlinereclame waarbij internetadvertentieruimte wordt toegewezen aan de adverteerder die het hoogste bod doet op basis van reclamedoelstellingen en in combinatie met gebruikersgerelateerde informatie (met name potentiële interesses in de onlinereclame, die worden bepaald op basis van de interesses en het gedrag van de gebruikers die zijn opgeslagen in gebruikersprofielen) en de context van de advertentieruimte (bijv. afhankelijk van de inhoud van een online-aanbod waarbinnen de advertentieruimte wordt geplaatst).
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel web analytics genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstromen van een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers in bepaalde informatie, zoals de inhoud van de website, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud zij geïnteresseerd zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor de analyse van het bereik worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo preciezere analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: “remarketing” of “retargeting” is wanneer, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was, om de gebruiker op andere websites aan deze producten te herinneren, bijvoorbeeld in advertenties.
 • Locatiegegevens: locatiegegevens worden gegenereerd wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten voor locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of soortgelijke technische middelen en functies voor locatiebepaling. Locatiegegevens worden gebruikt om de geografisch bepaalbare positie op aarde aan te geven waarop het betrokken apparaat zich bevindt. Locatiegegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om kaartfuncties of andere van een locatie afhankelijke informatie weer te geven.
 • Tracking: Er is sprake van “tracking” wanneer het gedrag van gebruikers over verschillende onlinediensten kan worden getraceerd. In de regel worden gedrags- en interessegegevens met betrekking tot de gebruikte onlineaanbiedingen opgeslagen in cookies of op servers van de aanbieders van de traceringstechnologieën (zogenaamde profilering). Deze informatie kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die waarschijnlijk overeenkomen met hun interesses.
 • Verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: onder “verwerking” wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, analyseren, opslaan, doorgeven of verwijderen ervan.
 • Doelgroepvorming: Wij spreken van doelgroepvorming (of “custom audiences”) wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijv. het tonen van advertenties. Op basis van de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet, kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of in de online winkel waar hij of zij de producten heeft bekeken. Op zijn beurt spreekt men van “lookalike audiences” (of soortgelijke doelgroepen) wanneer de geschikt geachte inhoud wordt getoond aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Cookies en webbakens worden over het algemeen gebruikt om aangepaste doelgroepen en lookalike doelgroepen te creëren.