Terugbetalingsbeleid

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U heeft het recht, binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed in bezit heeft gekregen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland, e-mail: help@esn.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook op onze website https://support.fitmart.de/ elektronisch invullen en versturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan zullen wij u zonder onnodige vertraging (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping toesturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen terugbetalen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Modelformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden.)

Aan:

Fitmart GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn
Duitsland
E-mail: help@esn.com
Tel.: +49 (0) 4121 830 3100

 

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de met mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*): _____________________________

Naam van de consument(en): ______________________________

Adres van de consument(en): ________________________________

 

_________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

Datum

___________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Tenzij door de partijen anders is overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten

  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
  • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen.

Opmerking Terugzending van producten

Indien mogelijk moeten de goederen in hun oorspronkelijke verpakking met alle toebehoren en verpakkingsonderdelen worden teruggestuurd. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking indien de originele verpakking niet meer beschikbaar is, om voldoende bescherming te bieden tegen eventuele transportschade. Beschadiging en verontreiniging van het terug te zenden voorwerp moeten worden vermeden. Klanten worden verzocht om de fysieke producten terug te sturen naar de Verkoper als een gefrankeerd pakket en om het bewijs van verzending te bewaren. Op verzoek zal de verkoper de klant de portokosten vooraf terugbetalen, tenzij deze ten laste van de klant zijn. Wij wijzen erop dat het herroepingsrecht en de gevolgen daarvan vanzelfsprekend onafhankelijk van de inachtneming van deze mededeling bestaan, het dient slechts om de behandeling van de terugzending te vergemakkelijken.