Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Werkingssfeer
 2. Aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
 3. Beperking tot de consument en tot huishoudelijke hoeveelheden
 4. Orderprocedure en sluiting van de overeenkomst
 5. Prijzen en verzendkosten
 6. Levering, beschikbaarheid van goederen
 7. Betalingsmodaliteiten
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Garantie voor materiaaldefecten en garantie
 10. Aansprakelijkheid
 11. Opslag van de tekst van de overeenkomst
 12. Slotbepalingen

1. Toepassingsgebied en algemene regels, alsmede opmerkingen

 1. Op de zakelijke relatie tussen Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland (hierna te noemen “Verkoper”) en de klant, koper of afnemer (hierna gezamenlijk te noemen “Klant”) zijn uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie van toepassing.
 2. Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat overwegend niet commercieel is noch zelfstandig. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 3. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk met de geldigheid ervan instemt.
 4. Informatiepagina met informatie over verzendkosten, levering en leveringsbeperkingen, alsook over de beschikbare betaalwijzen: Verzendkosten, betaling en levering

2. Aanbiedingen en dienstbeschrijvingen

 1. De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.
 2. Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies uitgezonderd.

3. Beperking tot de consument en tot huishoudelijke hoeveelheden

 1. De onlineshop is uitsluitend gericht op consumenten die hun persoonlijke behoefte aan de aangeboden artikelen willen dekken.
 2. Voor de geldigheid van overeenkomsten voor grotere dan de gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden, alsmede voor de commerciële wederverkoop van het gekochte voorwerp, is de uitdrukkelijke bevestiging van de verkoper vereist.
 3. Indien een klant een bestelling plaatst voor een hoeveelheid die groter is dan een normale huishoudelijke hoeveelheid, heeft de verkoper het recht de leveringshoeveelheid te beperken tot normale huishoudelijke hoeveelheden. In dat geval heeft de klant echter het recht zich volledig uit de overeenkomst terug te trekken.
 4. Indien een klant een bestelling plaatst voor commerciële wederverkoop, heeft de verkoper het recht de bestelling volledig te annuleren.

4. Orderprocedure en sluiting van de overeenkomst

 1. De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper kiezen en deze in een zogenaamd winkelwagentje verzamelen via de knop “in winkelwagentje leggen”. Binnen de winkelwagen kan de productselectie worden gewijzigd, bijv. verwijderd. De klant kan dan het bestelproces afronden door op de knop “Afrekenen” in het winkelmandje te klikken.
 2. Door op de knop “Kopen” te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant op elk moment de gegevens wijzigen en bekijken en met de browserfunctie “terug” naar het winkelmandje terugkeren of het bestelproces helemaal annuleren. In het geval van een aankoop via Paypal kan de klant het betalingsproces annuleren door op de knop “Annuleren en teruggaan naar Fitmart” te klikken, terug te keren naar het winkelmandje en daar de goederen te wijzigen. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).
 3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen vier dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd, dan wel de verzending aan de klant binnen vier dagen heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of toezending van de factuur.
 4. Indien de verkoper een online betalingsmogelijkheid aanbiedt (bijv. Paypal) en de klant daarvan gebruik maakt, komt de overeenkomst tot stand met het aanbieden van de online betalingsmogelijkheid en het verzoek om betaling aan de klant.
 5. Informatie over aankoop op rekening via Klarna: In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening als betalingsmogelijkheid aan. Als u op rekening bij Klarna koopt, ontvangt u de goederen altijd als eerste en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De betaling wordt rechtstreeks verricht aan Klarna AB (publ) (www.klarna.de). U ontvangt alle betalingsgegevens rechtstreeks van Klarna per e-mail. Let op: kopen op rekening is alleen mogelijk voor consumenten in Duitsland. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening voor leveringen naar Duitsland vindt u hier.
 6. Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, wordt de overeenkomst gesloten met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek om betaling. Indien de betaling, ondanks de vervaldag, niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, trekt de verkoper zich terug uit de overeenkomst met als gevolg dat de order vervalt en de verkoper niet tot levering verplicht is. De bestelling wordt dan zonder verdere gevolgen voor de klant en de verkoper afgehandeld. In geval van vooruitbetaling wordt het artikel dus voor maximaal 10 kalenderdagen gereserveerd.

5. Prijzen en verzendkosten

 1. Alle op de website van de Verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.
 2. Bovenop de vermelde prijzen zal de Verkoper verzendkosten aanrekenen voor de levering. De verzendkosten zullen duidelijk aan de klant worden meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

6. Levering, beschikbaarheid van goederen

 1. De producten worden geleverd binnen de leveringstermijn die bij de producten is vermeld of anderszins in de klanteninformatie.
 2. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant niet wenst dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde tegenprestatie terugbetalen.
 3. Indien de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen door toedoen van de klant mislukt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Eventuele betalingen zullen onverwijld aan de klant worden terugbetaald.
 4. Klanten worden op een aparte informatiepagina of in de desbetreffende productbeschrijving geïnformeerd over eventuele levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van de levering aan bepaalde landen).
 5. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, geschiedt de levering na ontvangst van het factuurbedrag.

7. Betalingsmodaliteiten

 1. De klant kan een keuze maken uit de beschikbare betaalwijzen in het kader van en vóór het afronden van het bestelproces. De klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.
 2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betalingswijzen moet de betaling zonder aftrek vooraf geschieden.
 3. Indien derden opdracht krijgen voor de betalingsverwerking, bijvoorbeeld Paypal, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Indien de vervaldag voor betaling is vastgesteld volgens de kalender, is de klant reeds in gebreke door het missen van de termijn. In dat geval is de cliënt de wettelijke rente op achterstallige betalingen verschuldigd.
 5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, staat er niet aan in de weg dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.
 6. De klant heeft slechts recht op schuldvergelijking indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen indien de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9. Garantie voor materiaaldefecten en garantie

 1. De garantie wordt vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 2. Een garantie bestaat voor de door de verkoper geleverde goederen slechts, indien zij uitdrukkelijk is gegeven. De klanten zullen op de hoogte worden gebracht van de garantievoorwaarden voordat de bestelprocedure wordt opgestart.

10. Aansprakelijkheid

 1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, onverminderd de andere wettelijke voorwaarden voor vorderingen.
 2. De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.
 3. Bovendien is de Verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de Verkoper echter slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de bovenstaande zinnen zijn vermeld.
 4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na het ingaan van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

11. Opslag van de tekst van de overeenkomst

 1. De klant kan de tekst van de overeenkomst afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.
 2. De verkoper zendt de klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, ontvangt de klant die consument is tevens een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, samen met het annuleringsbeleid en de informatie over de verzendkosten, alsmede de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als klanten een klantenaccount hebben aangemaakt, kunnen zij hun geplaatste bestellingen bekijken in hun profielgedeelte. Bovendien bewaart de verkoper de tekst van het contract, maar maakt hij deze niet toegankelijk op het internet.

12. Slotbepalingen

 1. De taal van de overeenkomst is Duits en Engels.
 2. Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OS) voor consumenten: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.